Nieuwsbrief 20221014

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de nieuwe CAO, waarvan de definitieve tekst beschikbaar is. Daarnaast informeren we je over de persoonlijke steun die de VHMF hiervoor biedt.

CAO-nieuws van de CMHF
Van onze onderhandelaar van de CMHF ontvingen wij het volgende bericht:
De ledenraadpleging over de CAO Rijk 2022 – 2024 ligt al weer enige tijd achter ons. Lange tijd is nog gewerkt aan de uitwerking van het akkoord in concrete teksten, die vervolgens bij SZW dienen te worden aangemeld. De cao-tekst is inmiddels vastgesteld en verzonden naar SZW.
Volgende week ontvangen de 45-plussers een brief van de werkgever, waarin nader wordt ingegaan op de keuzemogelijkheid om (nog) deel te kunnen nemen aan de PAS of te kiezen voor de IKB-regeling.

Tot slot komen er vanuit een kleine doelgroep – degenen enkele jaren voor AOW met veel dienstjaren – vragen over de mogelijkheid van een RVU; vervroegde uittreding dus.
Onderstaand zal ik nader ingaan op het IKB en de RVU, omdat daar de meeste vragen over komen.

IKB
Zoals gezegd moeten degenen die ultimo dit jaar 45 jaar of ouder zijn een keuze maken of zij gebruik willen van de PAS óf gaan deelnemen aan de standaard IKB-regeling.
De 45-plussers zijn onderverdeeld in drie groepen:
• 57 en ouder maar jonger dan 67;
• 50 en ouder maar jonger dan 57;
• 45 jaar en ouder maar jonger dan 50 jaar.

Degenen die jonger zijn dan 45 jaar hebben geen keuze en vallen standaard in de IKB-regeling.
Elk van de drie leeftijdscohorten krijgt een eigen brief, omdat de overgangsregeling per leeftijdscohort verschilt. Voor nadere informatie en uitleg over de regeling verwijs ik naar www.caorijk.nl.  Ook in de  BZK brief treft u nogmaals de benodigde uitleg aan.

Simpel gezegd is het hoe ouder, hoe meer extra IKB-uren. Wie jonger is kan immers langer sparen uit zijn standaard opgehoogde en extra uren. Tevens is het zo dat degene die al gebruik maken van de PAS uit het oudste cohort deze mogen beëindigen en overstappen naar  de IKB-regeling.
Partijen hebben gewerkt aan een rekentool die binnenkort beschikbaar komt. Hierin kun je vergelijken wat in jouw geval de PAS oplevert en wat de IKB oplevert.

Het advies mijnerzijds is: als je voor jezelf weet per se met de PAS te willen is het simpel. Kies hiervoor. Het is de meest gunstige combinatie van loon en vrije tijd. Dat geldt voor de oude PAS zeker als je op latere leeftijd gaat deelnemen. Voor de categorie 45 -50 wordt de PAS echter minder aantrekkelijk; dit bouwt af per leeftijdsjaar.
Hoef je niet per se met de PAS maar wil je wel flexibiliteit om bijvoorbeeld de uren in te zetten wanneer jij dat wilt of ze te sparen voor een langere latere periode. Kies dan daarvoor.

Voor degenen die helemaal geen – extra - vrije tijd hoeft, bestaat de mogelijkheid de uren te verkopen. Ten opzichte van de huidige regeling is dit een gigantische “plus”. Als je in het oude systeem niet voor de PAS koos - en dat waren er veel – kreeg je daarvoor geen compensatie. Nu wel in de vorm van extra IKB-uren!

RVU
Nu de teksten vastgesteld zijn, en daarmee de tekst over de RVU, kan hierover geen misverstand meer bestaan.
De regeling is op zich helder:
Heb je meer dan 43 dienstjaren waarvan de laatste 10 jaar bij het Rijk, dan heb je recht op een RVU regeling ingaande 24 maanden voor de AOW-leeftijd. Punt!

Voldoe je niet aan dit criterium dan kun je een verzoek doen aan je leidinggevende om alsnog in aanmerking te komen. Toetssteen is dan de onzekerheid over inzetbaarheid tot AOW-gerechtigde leeftijd.

Bij deze zgn. “individuele RVU” bestaat in theorie de mogelijkheid af te wijken van de generieke regeling, mits je maar binnen het wettelijke kader blijft. Het wettelijke kader kent  een RVU van 36 maanden. Ik zeg “in theorie” daar ik niet verwacht dat dit snel voor zal komen.
De RVU moet voor 1 januari 2026 worden aangevraagd. Hij duurt dus langer dan de looptijd van de cao. Dit was nog even onhelder maar is met het vaststellen van de cao-tekst vastgelegd.

Via https://centrale.email-provider.eu/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=fycozy2qky&l=usybmys7zw kun je je aanmelden voor de CMHF-nieuwsbrieven.

Ondersteuning door de VHMF
De keuze voor RVU of PAS is een persoonlijke keuze. Het bestuur van de VHMF is van mening dat persoonlijke ondersteuning daarbij en bij onze leden beter past dan een voorlichtingsbijeenkomst.

VHMF-lid Marion Karemaker functioneert als sparring partner voor de VHMF-leden die door de bepalingen in de nieuwe CAO vóór 1 januari 2023 moeten beslissen of ze gebruik willen maken van het overgangsrecht voor de PAS-regeling. Het blijft je eigen afweging om al of niet te kiezen voor het overgangsrecht, maar als je je er goed in verdiept hebt kan Marion je afwegingen nog eens met je doorlopen. Marion is daarnaast ook beschikbaar voor vragen over de RVU-bepalingen.

Tot slot
Heet van de naald is de oproep van SG Bas van den Dungen om informatie aan te leveren aan de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Hoewel we de wens begrijpen om zo volledig mogelijk te zijn, begrijpen we ook de zorgen van een aantal leden die vragen hebben gesteld over hun sociale veiligheid, privacy en geheimhoudingsplicht. We zullen in de loop van de volgende week komen met een advies hoe met deze oproep om te gaan.