Nieuwsbrief 20240715

Beste leden,

In deze nieuwsbrief aandacht voor het KPMG-rapport over het voormalig Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) en een bericht van CMHF Overheid.

KPMG-rapport CAF-team
Op 27 juni heeft de Staatssecretaris van Financiën het tweede deel van het KPMG-onderzoek naar het voormalig Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) aan de Tweede Kamer verzonden. Op basis van het KPMG-onderzoek is de conclusie dat het CAF-team in het politieke en maatschappelijke debat een onevenredig aandeel toegewezen heeft gekregen met betrekking tot de Toeslagenaffaire. Dit was onterecht, zo geeft ook de Staatsecretaris toe.
Nu blijkt dat het CAF team onevenredig de schuld heeft gekregen, geldt dus ook dat de leden van het CAF-team onevenredig de gevolgen hebben ondergaan. Daar past bij dat een werkgever daarover richting de leden van het CAF-team zijn spijt betuigt.

Reactie CMHF Overheid op hoofdlijnenakkoord
Onze vertegenwoordigers van de CMHF Overheid heeft het bestuur van de VHMF gevraagd het bijgaande met de leden te delen: https://cmhf-overheid.nl/zo-ga-je-niet-met-ambtenaren-om/

Namens het bestuur van de VHMF

Paul Soomers
secretaris

Nieuwsbrief 20240619 - Pensioenen

Beste leden,

Transitieplan pensioenen - reacties?

Werkgevers- en werknemersorganisaties, zoals de CMHF, zijn onlangs een concept-transitieplan overeengekomen. Hierin staan regels voor het ABP voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Het volledige ABP-transitieplan 2024 vind je hier, een samenvatting van het ABP-transitieplan vind je hier. De pensioenspecialist van de CMHF, Jacqueline van Langeraad-Goes, heeft bij de onderhandelingen over het transitieplan de belangen van onze leden verdedigd. Zij heeft daartoe input gekregen van de bij de CMHF aangesloten verenigingen. Het bestuur van de VHMF vertrouwt erop dat hetgeen is voorgelegd het maximaal haalbare is.

De VHMF is erg laat op de hoogte gesteld van het feit dat op 24 juni door de CHMF moet worden besloten of de CMHF al of niet akkoord gaat met het transitieplan. We zullen onze ontevredenheid hierover binnen de CMHF ter sprake brengen.

Pensioenen zijn een moeilijk onderwerp, waarbij veelal een groot aantal zaken is vastgelegd in wetgeving. Het transitieplan is zoals gezegd, tot stand gekomen met input vanuit de CMHF, maar is een uitkomst van onderhandelingen - en daarbij een min of meer voldongen feit: iets anders is er niet.

De bij de CMHF aangesloten verenigingen moeten laten weten of zij akkoord gaan met het transitieplan, danwel zich van stemming onthouden. Het bestuur van de VHMF vraagt je om voor vrijdag 21 juni 2024, 13.00h, te reageren op het transitieplan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op basis hiervan bepaalt het bestuur van de VHMF zijn standpunt. De ontvangen reacties deelt het bestuur met de CMHF.

Wij vinden het jammer dat het allemaal op zo’n korte termijn moet, maar we willen jullie de beschikbare informatie en de mogelijkheid om te reageren desondanks niet onthouden.

N.B. Het is niet de Wet toekomst pensioenen die hier wordt besproken, maar enkel de nadere invulling, zoals opgenomen in het transitieplan. De Wet is immers al door het parlement aangenomen.

Namens het bestuur van de VHMF

Paul Soomers
secretaris

Nieuwsbrief 20240426

Beste leden

CAO

Onze vertegenwoordigers bij CMHF-Overheid hebben gevraagd om het bericht onder de aandacht te brengen dat het akkoord over de CAO op 24 april is getekend. Over enige tijd is een doorlopende tekst van de CAO beschikbaar. Voor meer informatie [klik hier ]

Boeken VHMF

Het Liber Amicorum dat is verschenen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de VHMF was een tijdje niet leverbaar. Inmiddels is de tweede (en laatste) druk weer gratis te bestellen via https://ghitc.online/boek-150-jaar.html . Heb je er nog geen, of wil je een collega die nog geen lid is eens laten zien wat onze vereniging (ook) doet, bestel dan een (extra) exemplaar. En bestel gelijk ook een exemplaar van het lezenswaardige boek “Gezaghebbend heffen, innen, toekennen en controleren” dat in samenwerking met de Stichting Beroepseer tot stand kwam en is gebaseerd op ervaringen van collega’s.

Namens het bestuur van de VHMF

Paul Soomers
secretaris

Nieuwsbrief 20240421

ALV en symposium

Op 18 april vonden de ALV en het jaarlijkse symposium van de VHMF plaats. De vergadering heeft twee nieuwe bestuursleden benoemd: Erik de Reijer en Vincent van den Eeden. Het bestuur is blij erg met hun benoeming!

De jaarrede [link] van onze voorzitter stond dit jaar echter in het teken van zorg. Zorg die het bestuur van de VHMF heeft over een groot aantal zaken. De volgende punten kwamen aan de orde:
- de bemoeienis van de politiek met de uitvoering;
- het uitblijven van een discussie over vereenvoudiging van wetgeving;
- de last van het verleden;
- tegenspraak en medezeggenschap;
en last but not least
- de toekomst van de vereniging - want die is niet vanzelfsprekend.

Daarom presenteren we ons plan om dit samen op te pakken.

Gelukkig zijn er ook een aantal lichtpuntjes, die door de voorzitter werden benoemd. De jaarrede eindigde met een verwijzing naar het stuk over de toekomst van de vereniging dat na de pauze werd toegelicht door vice-voorzitter Dennis Baegen.

Op voorspraak van het bestuur benoemde de vergadering Wilma Kamminga en Gerard van Lith wegens hun grote bijdragen aan de vereniging als erelid van de VHMF.

We namen afscheid van onze CAO-onderhandelaar Jan Hut en onze advocaat Jacques Dijkgraaf en stelden de vergadering voor aan onze nieuwe advocaat Marion van den Brekel.

‘s Middags begeleidde dagvoorzitter Jan Melsen de bezoekers met hart en ziel van bèta naar gamma. Samen met onder andere Andrea Wieman, Albert Bomer, Esther de Leeuw, Sezen Tas, Hans Homringhausen en Nicolette Fidder werd gekeken naar Toekomstbestendig vakmanschap. Het was een leerzame middag, die werd afgesloten met een gezellige borrel.

CAO

Recent vroegen we de leden om te stemmen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe CAO. De leden van de VHMF stemde en masse voor, net als de leden van de andere verenigingen die samen de CMHF Overheid vormen. Daarom heeft ook CMHF Overheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de CAO met de werkgever Rijksoverheid. De nieuwe CAO zal van kracht zijn van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025 en wordt op korte termijn ondertekend. Voor meer informatie over de CAO klik hier.

Namens het bestuur van de VHMF

Paul Soomers
secretaris

Nieuwsbrief 20240411

Beste leden,

Toekomst
Al geruime tijd is het bestuur van de VHMF bezig met de toekomst van de vereniging. Het komende jaar wil het bestuur gebruiken om met de leden hierover te praten. [Klik hier] om het stuk te downloaden, waarin het bestuur de huidige omstandigheden bespreekt en een pad naar de toekomst uitzet, kan als uitgangspunt bij dit gesprek dienen. De in het stuk bedoelde bijlage kun je [hier ] downloaden.

Direct aanpassen: een nieuw formeelrechtelijk heffingssysteem?
In zijn kamerbrief van 3 april 2024 heeft Staatssecretaris Marnix van Rij de Tweede Kamer een zogenaamde preconsultatie aangekondigd voor een nieuw formeelrechtelijk heffingssysteem onder de noemer «direct aanpassen». Een nieuw formeelrechtelijk heffingssysteem is volgens VanRij de passende en benodigde oplossing om het fiscale (proces)recht rechtvaardiger en toekomstbestendig te maken [klik hier].

De VHMF en haar rechtsvoorgangers hebben al heel lang de wens voor een ander heffingssysteem voor de Inkomsten- en vennootschapsbelasting: Voldoening op aangifte (VOA), zoals bij de Loonbelasting en Omzetbelasting. Onder andere in de recente bijdrage aan het WFR (link), het Liber Amicorum (link), het Manifest van de VHMF (link) de podcast van het Register Belastingadviseurs (link) is hier aandacht aan besteed. Hoewel de regels omtrent aangifte doen, herziening en navordering met name in de Inkomstenbelasting de afgelopen jaren wat lijken te zijn opgeschoven naar VOA, wreekt het zich dat in het parlement de afgelopen decennia nooit een discussie is gevoerd over wie er nu precies verantwoordelijk is voor de aangifte, of een aanslag nog wel echt nodig is, en wat de gevolgen zouden zijn van een eventueel ander heffingsstelsel voor IB en Vpb.

In de brief van Van Rij wordt aangeduid dat “direct aanpassen” bij beide heffingssystemen, dus zowel VOA als het systeem van de aanslagbelasting, zou kunnen worden toegepast. Voorwaar een wijziging waar een vereniging als de VHMF iets van zou kunnen zeggen, vanuit de ervaring van onze leden in de uitvoering, als onze blik op rechtsstatelijkheid.

Zou je mee willen denken over een reactie namens de VHMF op deze preconsultatie, laat dat dat weten door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CAO
Naar aanleiding van het Onderhandelingsresultaat [klik hier] voor een nieuwe CAO blijkt er onder onze leden onduidelijkheid te bestaan over wat het afsluiten van “een nieuwe CAO” betekent. Sinds 2020 hebben de Rijksambtenaren een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst. Ondanks het spraakgebruik, waarin van “een nieuwe CAO” wordt gesproken, verandert je arbeidsovereenkomst dus niet op punten die niet in het onderhandelingsresultaat zijn vermeld. Dat betekent dat allerlei bepalingen, zoals bijvoorbeeld de dagvergoeding, eventueel bovenwettelijke verlofregelingen of de RVU-regeling niet wijzigen - ze zijn immers niet in het onderhandelingsresultaat besproken. Deze bepalingen staan dus vast tot ze gewijzigd worden - hoewel voor de RVU is aangesloten bij het weer opnieuw van kracht worden van de “RVU-boete” op 1 januari 2026, als ook de huidige CAO-periode is afgelopen.

ALV en symposium
Op donderdag 18 april 2024 is onze algemene ledenvergadering [agenda ALV] met aansluitend een interessant symposium. Je bent helemaal goed voorbereid na het lezen van Informatief 105.

Er zijn nog maar een paar plekken vrij. Natuurlijk mag je ook een geinteresseerde collega, die nog geen lid is meenemen naar het symposium.

Namens het bestuur van de VHMF

Paul Soomers
secretaris